top of page

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti          Venčeky.sk s.r.o. sídlo: Dolnopeterská 16, 947 03 Hurbanovo, Slovenská republika, Obchodný register Okresného súdu Nitra, vl. č. 60492/N, oddiel Sro, IČO: 55491316 , DIČ: 2122001893, štatutárny orgán (konateľ): Ľubica Pastoreková (v ďalšom texte ako „predávajúci“) a medzi kupujúcim (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.venceky.sk (ďalej len „venceky.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

 1. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdŕžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a potvrdila tiež  oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 2. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ ale osoba, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 3. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 1567/9, 949 01 Nitra

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené prostredníctvom SSL certifikátu. "Thawte" SSL Web Server Certifikát ponúka úplnú verifikáciu vyššie spomenutých procesov. Je v 128 - bit enkrypcii a zabezpečuje, že osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na venceky.sk.

Objednávanie tovaru

V našom internetovom obchode môžete nakupovať po zaregistrovaní sa alebo aj bez registrácie.

Výhoda nákupu po zaregistrovaní spočíva v tom, že:

 1. získate informácie o stave vybavovania Vašej objednávky,

 2. prehľad všetkých doteraz nakúpených výrobkov,

 3. pravidelné informácie o novinkách a akciách, ktoré Vám budú zasielané na Vami uvedenú mailovú adresu ak si to budete želať.

 4. Objednávky sú archivované v sekcii história objednávok, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

 2. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)

  2. Kód objednávaného tovaru

  3. Množstvo objednávaného tovaru

  4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

  5. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;

  6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

 1. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov upresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú. 

 2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 3. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci potvrdí e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@venceky.sk.

 4. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.

 5. Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, túto skutočnosť potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.

 6. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.

 7. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, prípadne jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.

 8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér), za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Storno objednávky

 Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 1. V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá na e-maily.

 2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

Cena tovaru

Pri každom vystavenom tovare je uvedená konečná cena za kus ak nie je uvedené inak.

Dodacia lehota

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Tovar, ktorý je skladom posielame najneskôr do 5 pracovných dní, prípadne ak ide o tovar na objednávku napr. nábytok, najneskôr do 3 týždňov. V týchto prípadoch bude kupujúci priebežne informovaný o stave jeho zásielky.

UPOZORNENIE: Viditeľne poškodený balík (natrhnutý, obliaty, zdeformovaný a pod.) nepreberajte!

Záručná doba

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a jeho súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania behom záručnej doby

 2. opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania

 3. opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby

 4. mechanické poškodenie

 5. neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním

 Reklamácie

Tovar zakúpený v internetovom obchode www.venceky.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na adresu  Dolnopeterská 16, 947 03 Hurbanovo. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. O prijatí balíka Vás budeme informovať a sumu za tovar Vám vrátime do 14 dní. V prípade, že si želáte vymeniť u nás zakúpený tovar za iný tovar, radi Vám vyhovieme.

Reklamácie sa vzťahujú na tovar s výrobnou alebo materiálovou chybou, ktorá sa prejaví v záručnej lehote 24 mesiacov. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.

Pri zakúpení tovaru, prikladáme faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad, vhodný na uplatnenie reklamácie, vrátení alebo výmene tovaru.

 

Ako postupovať pri reklamácii

V prípade reklamácie, prosíme zákazníkov, aby nás kontaktovali mailom na  info@venceky.sk. alebo telefonicky na čísle 00421 915 985 904 (počas pracovných dní od 7,00hod. do 16,00 hod.).

Pri zaslaní reklamovaného tovaru je nutné doložiť doklad o zakúpení tovaru resp. faktúru (kópiu).

Dovoľujeme si upozorniť zákazníkov, že zásielky odoslané na dobierku nepreberáme.

Zásielku prosíme zaslať na adresu:  Venčeky s.r.o., Dolnopeterská 16, 947 03 Hurbanovo

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V zmysle zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom a zásielkovom predaji a zákona č.391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa/kupujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy Venčeky s.r.o., Dolnopeterská 16, 947 03 Hurbanovo alebo na info@venceky.sk .
Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č.391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Orgán alternatívneho riešenia sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR.

web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

email: ars@soi.sk, adr@soi.sk

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ/kupujúci – fyzická osoba. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom/kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa týka len zmlúv na diaľku. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako suma 20 €. ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde tu – http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Spory môže Kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy RSO – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Odstúpenie od zmluvy

Pri nákupe cez internet máte podľa zákona právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od okamihu, keď tovar prevezmete, či už v na odbernom mieste, alebo od prepravnej služby. Pokiaľ si prajete od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť, kontaktujte, nás prosím. Tovar následne môžete vrátane faktúry zaslať na adresu Flóra Obal, Dolnopeterská 16, 947 03 Hurbanovo.

Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ (kupujúci).

V prípade odstúpenia od zmluvy je nutné vyplniť formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (tu stiahnuť), odoslať tovar nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebenia, pokiaľ možno v pôvodnom obale a s kompletným príslušenstvom.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Venčeky.sk s.r.o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané.

Ak sa zákazník domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č.3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností a pripomienok, Vám radi odpovieme.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA Venčeky.sk s.r.o.

 

sídlo: Dolnopeterská 16, 947 03 Hurbanovo, Slovenská republika, IČO: 55491316, zapísaný v: Obchodný register OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60492/N

email: info@venceky.sk

tel. č.: +421905269712

 

Na účely ochrany osobných údajov (ďalej len ako „OOU“) sa za dotknutú osobu považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za nižšie uvedenými účelmi.

OOU sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej iba ako „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“).

 

Spoločné ustanovenia pre všetky nižšie uvedené účely:

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ), okrem tých prípadov, kde je to výslovne uvedené.

Prevádzkovateľ nepoužíva žiadne osobné údaje na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie, okrem tých prípadov, kde je to výslovne uvedené.

Ak má na niektoré účely Prevádzkovateľ určeného Sprostredkovateľa, Prevádzkovateľ sa uistil, že Sprostredkovateľ poskytuje zvereným osobným údajom požadovanú zákonnú ochranu a zároveň má s ním uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej je garantovaná primeraná úroveň ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Ak nie je uvedené v texte inak, Prevádzkovateľ spracúva iba kategóriu bežných osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za týmito účelmi:

1.)    Účtovníctvo: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov. Prevádzkovateľ nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel a dotknutá osoba je naopak povinná ich poskytnúť v potrebnom rozsahu. Neposkytnutie potrebných osobných údajov bude mať za následok nemožnosť plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa a teda okamžité ukončenie obchodného alebo iného obdobného vzťahu aby nedošlo ku sankciám Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané po dobu určenú platnou legislatívou, najmä zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a zákonom o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z. Po tejto lehote dôjde k skartovaniu písomných osobných údajov a výmazu osobných údajov na elektronických nosičoch vrátane ich záloh.

Príjemcovia osobných údajov: sprostredkovateľ, orgány verejnej moci.

 

2.)    Obchodná komunikácia: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia spočívajúci v snahe Prevádzkovateľa uzatvoriť obchodné vzťahy a udržiavať ich. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca.

 

3.)    Príjem objednávok: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri objednávkach od fyzických osôb je právnym základom plnenie zmluvných a predzmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie objednávky, preto ich neposkytnutie môže viesť k ukončeniu obchodného vzťahu alebo k nemožnosti jeho vytvorenia. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov.

 

4.)    Uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (uzatvorenie zmlúv poskytuje právny základ pre vytvorenie obchodného vzťahu a realizáciu zákazky). Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa a plnenie jeho zmluvných povinností voči obchodným partnerom, preto ich neposkytnutie môže viesť k ukončeniu obchodného vzťahu alebo k nemožnosti jeho vytvorenia. Osobné údaje budú uchovávané po dobu podnikania Prevádzkovateľa. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca.

 

5.)    Plnenie zmluvných povinností: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (uzatvorenie zmlúv poskytuje právny základ pre vytvorenie obchodného vzťahu a realizáciu zákazky). V prípade uzavretia zmluvy s fyzickou osobou sú poskytnuté osobné údaje spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa a plnenie jeho zmluvných povinností voči obchodným partnerom, preto je považované za zmluvnú požiadavku Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Príjemca: nie je.

 

6.)    Kamerový systém: právny základom tohto účelu je oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v ochrane zdravia a majetku. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia: iba poverení zamestnanci, prípadne na požiadanie alebo v rámci trestného či správneho konania sú kamerové záznamy sprístupnené orgánom verejnej moci. Nakoľko ide o záznamové zariadenie, kamerové záznamy sú uchovávané v lehote 14 dní, potom dochádza k ich automatickému vymazaniu.

 

7.)    Záručný a pozáručný servis: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia spočívajúci v plnení objednávky obchodného partnera alebo spotrebiteľa. V prípade uzavretia zmluvy s fyzickou osobou sú poskytnuté osobné údaje spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Príjemca: nie je.

 

8.)    Správa Facebook profilu spoločnosti: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla spoločnosti Facebook Ireland Limited ako sprostredkovateľovi. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú zmluvné podmienky Facebook Ireland Limited. Prevádzkovateľ môže prostredníctvom funkcie Facebook Insight získavať štatistické údaje o návštevách na jeho profile, ktoré sú však anonymné. Webová stránka Prevádzkovateľa obsahuje aj tzv. pluginy, teda logá jednotlivých sociálnych sietí, ktoré využíva. Po kliknutí na plugin sa nadviaže spojenie so serverom Facebooku a tým pádom sa môžu niektoré informácie spárovať s osobným účtom dotknutej osoby na Facebooku. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Facebook a o ochrane súkromia nájdete na webových stránkach spoločnosti Facebook, napr. https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases alebo https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Spoločnosť Facebook ukladá cookies po dobu 2 rokov, ostatné údaje do odstránenia užívateľského účtu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov a cookies.

Príjemcovia: Facebook Ireland Limited. Osobné údaje môžu byť prenášané do Írska, prípadne iných krajín podľa zmluvných podmienok a podmienok ochrany osobných údajov sprostredkovateľa. Tieto krajiny majú garantovanú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutí o primeranosti. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nepoužíva na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

 

9.)    Správa Instagram účtu spoločnosti: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla spoločnosti Facebook Ireland Limited (ktorá prevádzkuje Instagram) ako sprostredkovateľovi. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú zmluvné podmienky tejto spoločnosti. Webová stránka Prevádzkovateľa obsahuje aj tzv. pluginy, teda logá jednotlivých sociálnych sietí, ktoré využíva. Po kliknutí na plugin sa nadviaže spojenie so serverom Facebooku a tým pádom sa môžu niektoré informácie spárovať s osobným účtom dotknutej osoby na Instagrame. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Facebook a o ochrane súkromia nájdete na webových stránkach spoločnosti Facebook pre aplikáciu Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Spoločnosť Facebook ukladá cookies po dobu 2 rokov, ostatné údaje do odstránenia užívateľského účtu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov a cookies.

Príjemcovia: Facebook Ireland Limited. Osobné údaje môžu byť prenášané do Írska, prípadne iných krajín podľa zmluvných podmienok a podmienok ochrany osobných údajov sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nepoužíva na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

 

10.)                     Kúpne zmluvy s právnickými osobami cez eshop: právny základ tvorí oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov.

 

11.)                     Kúpne zmluvy s fyzickými osobami cez eshop: právny základ tvorí plnenie zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia nakoľko jednou stranou zmluvného vzťahu je spotrebiteľ. Ide teda o zmluvnú požiadavku Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov.

 

12.)                     Evidencia reklamácii: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu najmä zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Prevádzkovateľ z uvedeného dôvodu nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel. Neposkytnutie potrebných osobných údajov bude mať za následok nemožnosť plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa a teda okamžité ukončenie obchodného alebo iného obdobného vzťahu aby nedošlo ku sankciám Prevádzkovateľa zo strany orgánov štátnej správy. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 20 rokov od vybavenia reklamácie. Príjemcovia osobných údajov: nie sú.

 

13.)                     Dodanie tovaru: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a pri fyzických osobách sú poskytnuté osobné údaje spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Príjemcovia: Slovenská pošta, kuriérske spoločnosti.

 

14.)                     Prevádzkovanie eshopu a správa užívateľských účtov: právny základ tvorí oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa tu tvorí záujem na uľahčení nákupného procesu pre pravidelných zákazníkov, preto má Prevádzkovateľ za to, že existencia tohto záujmu je legitímna a nepredstavuje pre dotknuté osoby zbytočné riziko. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca osobných údajov.

 

 

15.)                     Odstúpenie od zmlúv: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu z Obchodného a Občianskeho zákonníka, pričom Prevádzkovateľ môže byť ten, čo odstupuje od zmluvy alebo druhou stranou voči ktorej sa od zmluvy odstupuje. Prevádzkovateľ teda nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, nakoľko bez poskytnutia osobných údajov nie je možné splniť si zákonnú povinnosť. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu.

Príjemcovia: nie sú.

 

16.)                     Uplatňovanie práv dotknutých osôb: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia. Nakoľko je právnym základom plnenie zákonných povinností, Prevádzkovateľ nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od vznesenia podnetu dotknutej osoby. Príjemcovia osobných údajov: iba konateľ.

 

17.)                       Súťaže: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi tým, že sa prihlásila do súťaže. Dotknuté osoby sú pri vyhlasovaní súťaže vždy upozornené na ochranu svojich osobných údajov. Osobné údaje poskytnuté na účely súťaže sú uchovávané len počas trvania a vyhodnotenia súťaže. Príjemcovia: nie sú. Pri vyhlásených súťažiach môže dôjsť k tomu, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje dotknutých osôb od Sprostredkovateľov (napr. cez Instagram) a nie priamo od dotknutých osôb. V týchto prípadoch Prevádzkovateľ poveril Sprostredkovateľa, aby dotknuté osoby upovedomil o tomto dokumente (Informačná povinnosť).

 

18.)                       Cookies: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia poskytnutý na webovej stránke elektronického obchodu. Cookies je možné nastaviť v internetovom prehliadači tak, aby si ich dotknutá osoba zablokovala, prípadne vymazala všetky naraz alebo iba vybrané súbory. Cookies sú bežne uchovávané po dobu 2 rokov. Prevádzkovateľ spracúva iba cookies súbory. Príjemcovia: nie sú.

 

19.)                       Newslettre (email marketing): právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Za súhlas sa považuje poskytnutie mailovej adresy dotknutej osoby na webovej stránke eshopu v kolónke „Novinky emailom“. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na možnosť „Odhlásenie z odberu“, ktorá je uvedená v každom zaslanom newslettri. Osobné údaje poskytnuté za týmto účelom sa uchovávajú počas trvania súhlasu. Príjemcovia: nie sú.

 

20.)                     Google Analytics: Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov internetového obchodu údaje prostredníctvom internetovej analýzy od spoločnosti Google Inc. – Google Analytics. Táto služby využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Právnym základom Prevádzkovateľa je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, nakoľko získavané údaje nepredstavujú pre dotknutú osobu vysoké riziko a naopak môžu významne prispieť Prevádzkovateľovi pri plnení jeho podnikateľskej činnosti a optimalizácii služieb zákazníkom. Preposlaná IP adresa z prehliadača dotknutej osoby nie je kombinovaná v rámci Google Analytics s inými údajmi Google. Dotknutá osoba má navyše možnosť upraviť si nastavenia v prehliadači tak, aby zabránila ukladaniu cookies, na princípe ktorých Google Analytics pracuje. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Google v súvislosti so službou Analytics nájdete tu: http://www.google.com/analytics.

Osobné údaje poskytnuté za týmto účelom sa uchovávajú 26 mesiacov.

Príjemcovia: Google Inc. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje, avšak údaje sú v rámci Googlu prenášané do jeho serverov umiestnených v USA. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie. Údaje z Google Analytics môžu byť použité na vytváranie anonymných štatistických údajov o návštevách webovej stránky, ktoré však nie sú spájané s konkrétnymi dotknutými osobami.

 

 

Sociálnym sieťam môžete zabrániť prepájať aktivitu na našich webových stránkach s Vaším užívateľským účtom tak, že sa odhlásiť zo svojho účtu ešte pred vstupom na naše stránky.

 

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom:

Právo odvolať svoj súhlas – odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním. Odvolať súhlas možno emailom na vyššie uvedenú adresu alebo písomne, prípadne iným na to určeným spôsobom, napr. kliknutím na „odhlásiť z odberu“ pri odoberaní newslettra.

Právo na prístup - právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe má Prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o využívaní osobných údajov.

Právo na opravu poskytnutých osobných údajov

Právo na výmaz (na zabudnutie) - právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania a zároveň sa výmazom neporušujú zákonné, administratívne ani regulačné povinnosti Prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania – v prípade ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na stanovený účel spracúvania.

Právo na prenosnosť údajov – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo ich preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

sa spracúvajú na základe súhlasu, na základe zmluvy a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať - právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade oprávneného záujmu, ktorý je v súlade so zákonom nie je možné vyhovieť námietke proti spracúvaniu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk.

 

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 02. 9. 2022.

 

Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov budú zodpovedané do 30 dní Prevádzkovateľom. Svoje žiadosti alebo akékoľvek otázky prosím adresujte Prevádzkovateľovi mailom alebo písomne.

 

V Komárne, 02. 9. 2022.

bottom of page